Regulamin

REGULAMIN

W niniejszym Regulaminie należy przyjąć definicje oraz określenia:
1. Sprzedający – Firma ZlokalizujAuto.pl Patryk Dziadko
z siedzibą w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 151A, NIP: 9492108830
2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi określający zasady korzystania z Usługi przez
Kupującego.
3. Kupujący – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje
zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43 (1) kc.
4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem MonitoringPojazdu.pl
5. System – aplikacja internetowa dostępna po zakupie urządzenia GPS.
6. Usługa – usługa Monitoringu pojazdu świadczona przez Sprzedającego na rzecz Kupującego na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Nadajnik – urządzenie montowane w pojeździe, służące do gromadzenia danych i wysyłania ich do
Systemu za pomocą sieci GSM.

§1 ZAMÓWIENIE. ZAWARCIE UMOWY.
1. Kupujący wystawia Sprzedającemu zamówienie na Usługę za pośrednictwem Sklepu internetowego MonitoringPojazdu.pl
Przesłanie danych, akceptacja Regulaminu oraz dokonanie opłaty za Usługę jest jednoznaczne z zawarciem
umowy.

§2 MONTAŻ.
1. Niniejszy paragraf nie dotyczy Kupujących, którzy nabywają urządzenia podłączane w złącze
diagnostyczne OBD lub inne urządzenie do samodzielnego montażu.
2. Sprzedający oświadcza, że w czasie czynności montażowych będzie ingerować w okablowanie
pojazdu, na co Kupujący wyraża zgodę. Ingerencja w okablowanie pojazdu nie może naruszyć
prawidłowości działania systemów w pojeździe.
3. Montaż Nadajników odbędzie się w terminach i miejscach określonym indywidualnie pomiędzy
Sprzedającym i Kupującym.
4. Montażu dokona Sprzedający lub firma przez Sprzedającego upoważniona, na co Kupujący wyraża
zgodę.
5. Osoba montująca zobowiązana jest sporządzić protokół montażu oraz przedstawić go do podpisania
Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej, bezpośrednio po dokonanym montażu. Kupujący
lub osoba przez niego upoważniona zobowiązana jest dokonać przeglądu pojazdu. W razie
stwierdzenia uszkodzeń, spowodowanych działaniem montera, Kupujący lub osoba przez niego
upoważniona zobowiązana jest zamieścić w protokole montażu informacje o stwierdzonych
uszkodzeniach, w szczególności takie jak: zniszczone przez montera elementy wnętrza pojazdu,
uszkodzone przez montera systemy w pojeździe, pozostawiony przez montera nieporządek w
kabinie pojazdu.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w montażu monter zobowiązany jest do usunięcia ich
niezwłocznie, a jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie jest możliwe w dniu montażu Sprzedający
zobowiązuje się do usunięcia ich w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od daty montażu.
Jeżeli części niezbędne do naprawy uszkodzeń nie są dostępne w polskiej sieci sprzedaży termin 14
dni liczy się od daty poinformowania przez dystrybutora o nadejściu zamówionych części.
7. Podpisanie protokołu montażu bez uwag ze strony Kupującego, powoduje, że montaż uznany jest za
prawidłowo wykonany, a pojazd po montażu oddany w stanie nieuszkodzonym.
8. Podpisanie przez Kupującego protokołu upoważnia Sprzedającego do aktywacji Usługi.
9. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o tym, że nie będzie w stanie udostępnić
pojazdu w celu przeprowadzenia montażu Nadajnika najpóźniej do godziny 15:00 dnia
poprzedzającego montaż. Informacja powinna być przesłana na adres e-mail wskazany w §9
Regulaminu. Zaniechanie przez Kupującego niniejszego zobowiązania skutkuje naliczeniem kosztów
dojazdu montera według stawki z tabeli opłat w §8 (poz. 5).

§3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI.
1. Sprzedający użycza Kupującemu karty SIM – po jednej do każdego Nadajnika. Karty SIM pozostają
własnością Sprzedającego przez cały okres trwania świadczenia Usługi. Kupujący ponosi pełną
odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie karty SIM. Kupujący zobowiązuje się używać karty SIM
wyłącznie w zamontowanym Nadajniku, wyłącznie do realizacji Usługi. Konsekwencje naruszenia
powyższego zobowiązania w całości obciążają Kupującego.
2. Kupujący uzyskuje dostęp do danych przesłanych przez Nadajnik za pośrednictwem
udostępnionego przez Sprzedającego Systemu.
3. Dostęp do Systemu możliwy jest po zalogowaniu. Dane do logowania są generowane przez
Sprzedającego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Kupujący nie powinien udostępniać
danych do logowania osobom trzecim. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki
udostępnienia danych do logowania osobom nieupoważnionym.
4. Na wniosek Kupującego Sprzedający może rozszerzyć zakres terytorialny świadczenia Usługi na
teren Europy, na obszary objęte roamingiem międzynarodowym usługi GPRS. Zasady płatności za
usługę roamingu określone są w Systemie na formularzu zamówienia usługi roamingu.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że usługa roamingu jest aktywowana nie później niż 48 godzin
od momentu opłacenia zamówienia i jest aktywna do końca okresu na jaki została zakupiona.

§4 ZASADY PŁATNOŚCI.
1. Wszystkie kwoty podane w Regulaminie są kwotami netto.
2. Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Sprzedającego do
ich wystawiania bez jego podpisu oraz udostępniania ich w formie elektronicznej.
3. Usługa opłacana jest na zasadach przedpłaty, zatem Kupujący ma dostęp do usługi w okresie, który
opłacił z góry.
4. W wypadku niedostępności Usługi z winy Sprzedającego Kupujący ma prawo dochodzić zwrotu
abonamentu. Reklamacja powinna być złożona na zasadach określonych w §9 Regulaminu. Zwrot
abonamentu następuje poprzez bezpłatne wydłużenie okresu trwania Usługi o ilość dni, w których
Usługa nie była dostępna.
5. W przypadku gdy Usługa w czasie niedostępności posiadała aktywny roaming, usługa roamingu
zostanie bezpłatnie wydłużona o ilość dni w jakich Usługa była niedostępna.
6. Reklamacje odnośnie płatności, faktur, rozliczeń Kupujący powinien zgłaszać na zasadach
określonych w §9 Regulaminu.

§5 CZAS TRWANIA UMOWY. ZAKOŃCZENIE UMOWY.
1. Czas trwania umowy zależny jest od okresu, za który Kupujący wniósł opłatę. W wypadku dopłaty,
do wcześniej opłaconego abonamentu, czas trwania Usługi automatycznie wydłuża się o okres , za
który Kupujący wniósł dopłatę.
2. Brak opłaty abonamentowej powoduje, że Usługa nie jest przedłużana na kolejny okres i staje się
nieaktywna.
3. Okres w którym usługa jest nieaktywna nie może przekroczyć 1 miesiąca. Po przekroczeniu tego
okresu świadczenie Usługi zostanie definitywnie zakończone poprzez Usunięcie jej z Systemu oraz
bezpowrotne zablokowanie karty SIM.
4. Sprzedającemu przysługuje prawo wydłużenia maksymalnego okresu, w którym Usługa może być
nieaktywna.
5. Sprzedającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli
Kupujący: używa Systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, używa
kart SIM niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem lub w inny rażący sposób
narusza warunki Regulaminu. Konsekwencje używania Systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem
oraz niniejszym Regulaminem, używania kart SIM niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz niniejszym
Regulaminem lub innego rażącego naruszenia warunków Regulaminu w całości obciążają
Kupującego.

§6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO.
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego działania Usługi
spowodowane wadliwym działaniem innych urządzeń zamontowanych w pojeździe, brakiem
możliwości odbioru i nadania sygnałów potrzebnych do prawidłowej pracy lub innych zakłóceń
transmisji niezależnych od Sprzedającego.

§7 REKLAMACJE.
1. Wszelkie reklamacje Kupujący powinien zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
nieważności na adres elektroniczny sklep@monitoringpojazdu.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.
2. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację klienta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od
daty wpłynięcia.
3. W wypadku bezzasadnej reklamacji Kupujący pokryje koszty działań Sprzedającego podjęte w celu
jej usunięcia określone w tabeli opłat w §8.

§8 TABELA OPŁAT.

Poz. Typ opłaty Cena netto
1 Montaż nadajnika 150 zł
2 Demontaż nadajnika 100 zł
3 Wezwanie do zapłaty 15 zł
4 Nieuzasadniona reklamacja 130 zł
5 Dojazd montera 0,89zł/km

§9 KONTAKT.
Pomoc techniczna dostępna jest dla Kupującego pod numerem telefonu: +48 537 36 36 36 lub adresem
elektronicznym sklep@monitoringpojazdu.pl

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o wszelkich zmianach
danych firmy lub danych kontaktowych. Informacja powinna być zaktualizowana w Systemie. Do
czasu przekazania informacji o zmianach, wszelką korespondencję wysłaną na adres
korespondencyjny wskazany w Systemie uznają za dostarczoną prawidłowo.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków
wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na
co Kupujący wyraził zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
3. Sprzedający ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Sprzedający
poinformuje Kupującego za pomocą poczty elektronicznej przynajmniej z wyprzedzeniem 7 dni.
4. Spory wynikające z wykonania Usługi i Regulaminu rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla
siedziby Sprzedającego.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl